Գլխավոր

Մեր սկզբունքները

►Ազնվություն

►Անկախություն

►Օբյեկտիվություն

►Գաղտնապահություն

►Պրո‎ֆ‎եսիոնալ պահվածք

►Մասնագիտական ունակություներ

Ծառայություններ

 ►Աուդիտ

►Դիտարկում

►Համաձայնեցված ընթացակարգեր

►Կոմպիլյացիա (տեղեկատվության հավաքում)

►Հաշվապահական հաշվառման ներդրում,   վերականգնում և վարում

►Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում

►Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների    պլանավորում ու հաշվարկում

►Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական  գործունեության վերլուծություն

►Խորհրդատվություն

►Գործարար (բիզնես) պլանի կազմում  և այլն

Comments are closed.